Bàn về học liệu mở và vai trò của học liệu mở trong đào tạo ngành khoa học thông tin thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam
Bàn về học liệu mở và vai trò của học liệu mở trong đào tạo ngành khoa học thông tin thư viện tại các trường đại học ở Việt Nam