1. DEMO COLLECTIONS = CÁC BỘ SƯU TẬP DEMO : [10]

Đây là đơn vị demo các tính năng phân quyền của Dspace cho bạn đọc, bao gồm phân quyền truy cập và phân quyền tính phí xem/ tải tài liệu

1. DEMO COLLECTIONS = CÁC BỘ SƯU TẬP DEMO : [10]

Đây là đơn vị demo các tính năng phân quyền của Dspace cho bạn đọc, bao gồm phân quyền truy cập và phân quyền tính phí xem/ tải tài liệu