Browsing by Subject

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Showing results 64 to 83 of 151
Subject
Lưu thông 3
Lưu thông offline 2
Nền tảng dịch vụ thư viện 13
Nhập dữ liệu theo lô 1
Nhập siêu dữ liệu theo lô 1
Offline 1
OPAC 2
Phân hệ Ấn phẩm định kỳ 2
Phân hệ bạn đọc 2
Phân hệ biên mục 3
Phân hệ bổ sung 3
Phân hệ Cơ sở dữ liệu khóa học 1
Phân hệ lưu thông 3
Phân hệ OPAC 3
Phân hệ quản trị 1
Phân quyền 3
Phần mềm 3
Phần mềm Dspace 13
Phần mềm KOHA 3
Phần mềm Koha 10

Browsing by Subject

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Subject
Lưu thông 3
Lưu thông offline 2
Nền tảng dịch vụ thư viện 13
Nhập dữ liệu theo lô 1
Nhập siêu dữ liệu theo lô 1
Offline 1
OPAC 2
Phân hệ Ấn phẩm định kỳ 2
Phân hệ bạn đọc 2
Phân hệ biên mục 3
Phân hệ bổ sung 3
Phân hệ Cơ sở dữ liệu khóa học 1
Phân hệ lưu thông 3
Phân hệ OPAC 3
Phân hệ quản trị 1
Phân quyền 3
Phần mềm 3
Phần mềm Dspace 13
Phần mềm KOHA 3
Phần mềm Koha 10