Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 170
 • Tim kiem_V6x.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • Authors: Công ty D&L (2019-02-20)

 • Tài liệu dùng để hướng dẫn bạn đọc tra tìm tài liệu và sử dụng các tính năng dành cho bạn đọc trên phần mềm Dspace, bao gồm: Giới thiệu tổng quan về giao diện Dspace; Các phương thức tìm kiếm và khám phá tài liệu trên phần mềm; Cách xem thông tin mô tả, đọc tài liệu trực tuyến và download tài liệu về máy tính; Cách đăng nhập hệ thống, chỉnh sửa thông tin cá nhân và mật khẩu; Đăng kí nhận thông báo tài liệu mới qua email; Xem các thống kê báo cáo về lượng truy cập tài liệu.

 • Quan trị_V6x.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • Authors: Công ty D&L (2019-02-20)

 • Tài liệu dùng để hướng dẫn sử dụng phần mềm Dspace - Các chức năng quản trị - phiên bản 6.x, bao gồm: Hướng dẫn quản lý người dùng như: tạo, chỉnh sửa, xóa người dùng và nhóm người dùng; Quản trị các bộ sưu tập trong Dspace như: tạo, chỉnh sửa, xóa bộ sưu tập, tạo cấu trúc hình cây...; Hướng dẫn biên mục tài liệu trên Dspace, chỉnh sửa và xóa các tài liệu đó; Hướng dẫn phân quyền truy cập cho người dùng; Quản trị hồ sơ tác giả; Báo cáo thống kê và các phân hệ chức năng khác.

 • QUAN TRI HE THONG _ KOHA 18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn các chức năng cần cấu hình trong phân hệ Quản trị của phần mềm Koha phiên bản 18.11, bao gồm: Quản lý các thư viện (chi nhánh) trong hệ thống, quản lý kiểu tài liệu, kiểu bạn đọc, quản lý tài khoản cán bộ thư viện, thiết lập các giá trị định trước, thiết lập các đơn vị tiền tệ mà thư viện sử dụng, cấu hình máy chủ Z39.50 và lịch làm việc của thư viện.

 • BAO CAO THONG KE _ KOHA18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Hướng dẫn sử dụng phân hệ báo cáo của phần mềm Koha 18.11, bao gồm: Tạo báo cáo thống kê: Tạo báo cáo mới, Tạo báo cáo theo phân hệ, Tạo báo cáo SQL, Tạo báo cáo dạng biểu đồ; Chạy các báo cáo đã có sẵn: Chạy báo cáo từ danh sách báo cáo, Chạy báo cáo có sẵn của hệ thống; Lập lịch chạy báo cáo và xuất báo cáo.

 • BO SUNG _KOHA 18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các chức năng của phân hệ Bổ sung của phần mềm Koha phiên bản 18.11, bao gồm: Quản lý các khoản ngân sách trong thư viện, quản lý quỹ và nhóm quỹ, quản lý thông tin về nhà cung cấp tài liệu, quản lý hợp đồng mua bán, giỏ đặt hàng, đơn hàng, khiếu nại đơn hàng và sử lý các đề xuất mua của bạn đọc.

 • LUU THONG OFFLINE _ KOHA1811.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các phương thức lưu thông tài liệu khi Koha bị mất kết nối tới máy chủ, bao gồm: Lưu thông bằng công cụ add-on trên Firefox: Cài đặt Add-on Firefox cho ứng dụng lưu thông offline, Lưu thông offline bằng công cụ Add-on Firefox của Koha, Tải giao dịch lưu thông offline được lưu trữ trên add–ons firefox lên máy chủ; lưu thông offline bằng công cụ cái đặt trên máy tính: Cài đặt, tạo Database cho công cụ lưu thông offline, lấy file database về máy tính, lưu thông offline bằng công cụ cài đặt trên máy tính, ghi mượn tài liệu cho bạn đọc, ghi trả tài liệu cho bạn đọc, thanh toán tiền phạt cho bạn đọc, tải giao dịch lưu thông offline lên máy chủ Koha; Lưu thông...

 • OPAC KOHA 18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn các chức năng có thể thực hiện được trên giao diện OPAC của phần mềm Koha phiên bản 18.11, bao gồm: tìm kiếm cơ bản, tìm kiếm nâng cao, đặt mượn, tạo giá sách ảo, bình luận trên tài liệu, bình chọn tài liệu, đề xuất tài liệu mới, đề xuất xác nhận ra trường, kiểm tra thông tin tài khoản và thay đổi mật khẩu.

 • BAN DOC _ KOHA18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các chức năng trong phân hệ Bạn đọc của phần mềm Koha phiên bản 18.11, bao gồm: tìm kiếm, tạo, chỉnh sửa, sao chép, xóa tài khoản bạn đọc, cập nhật ảnh thẻ cho bạn đọc, xuất thông tin của bạn đọc. Bên cạnh các thao tác đơn lẻ, tài liệu cũng hướng dẫn các thao tác theo lô như: nhập, chỉnh sửa, xóa bạn đọc theo lô...

 • BIEN MUC _ KOHA18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn các chức năng liên quan đến phân hệ Biên mục của phần mềm Koha phiên bản 18.11, bao gồm: tìm kiếm, tạo, chỉnh sửa, sao chép và xóa biểu ghi thư mục; tạo, chỉnh sửa, sao chép, xóa biểu ghi tài liệu; quản lý biểu ghi nhất quán; xuất nhập, xử lý dữ liệu biểu ghi theo lô; quản lý khung mẫu biên mục. Bên cạnh cách thao tác đơn lẻ, tài liệu cũng hướng dẫn các thao tác xử lý dữ liệu theo lô, giúp bạn đọc xử lý dữ liệu nhanh hơn, như: nhập bạn đọc theo lô, nhập ảnh thẻ bạn đọc theo lô...

 • LUU THONG _ KOHA18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các chức năng trong phân hệ Lưu thông của phần mềm Koha phiên bản 18.11, bao gồm: Quy trình ghi mượn, các trường hợp đặc biệt xảy ra trong quá trình ghi mượn, thêm ghi chú cho tài liệu trong quá trình ghi mượn; quản lý đặt mượn của bạn đọc; gia hạn, ghi trả tài liệu và cách thức xử lý khi bạn đọc đánh mất tài liệu; luân chuyển tài liệu giữa các chi nhánh trong hệ thống.

 • AN PHAM DINH KY _ KOHA18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các chức năng của phần mềm Koha phiên bản 18.11, bao gồm: Tìm kiếm, tạo, chỉnh sửa, sao chép, xóa biểu ghi ấn phẩm định kỳ; cách thức nhận ấn phẩm định kỳ khi có các số/kỳ mới về thư viện; gia hạn, khiều nại và đóng ấn phẩm định kỳ. Tài liệu cũng hướng dẫn cách sử dụng chức năng Routing List (định tuyến ấn phẩm) để phục vụ bạn đọc nội bộ.

 • CSDL KHOA HOC_KOHA 18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Hướng đẫn sử dụng phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu khóa học trong phần mềm Koha 18.11, bao gồm: Tạo CSDL Khóa học, Chỉnh sửa CSDL khóa học, Xóa CSDL khóa học; quản lý tài liệu trong CSDL khóa học: Thêm tài liệu vào cơ sở dữ liệu khóa học: Thêm một và thêm lô tài liệu vào cơ sở khóa học, Chỉnh sửa các thiết lập cho tài liệu trong CSDL khóa học, Loại bỏ tài liệu khỏi CSDL khóa học; Xuất/in danh sách các khóa học của thư viện, Xuất/in danh sách các tài liệu của một khóa học.

Browsing by Issue Date

Jump to a point in the index:
Showing results 1 to 20 of 170
 • Tim kiem_V6x.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • Authors: Công ty D&L (2019-02-20)

 • Tài liệu dùng để hướng dẫn bạn đọc tra tìm tài liệu và sử dụng các tính năng dành cho bạn đọc trên phần mềm Dspace, bao gồm: Giới thiệu tổng quan về giao diện Dspace; Các phương thức tìm kiếm và khám phá tài liệu trên phần mềm; Cách xem thông tin mô tả, đọc tài liệu trực tuyến và download tài liệu về máy tính; Cách đăng nhập hệ thống, chỉnh sửa thông tin cá nhân và mật khẩu; Đăng kí nhận thông báo tài liệu mới qua email; Xem các thống kê báo cáo về lượng truy cập tài liệu.

 • Quan trị_V6x.pdf.jpg
 • Tài liệu tham khảo


 • Authors: Công ty D&L (2019-02-20)

 • Tài liệu dùng để hướng dẫn sử dụng phần mềm Dspace - Các chức năng quản trị - phiên bản 6.x, bao gồm: Hướng dẫn quản lý người dùng như: tạo, chỉnh sửa, xóa người dùng và nhóm người dùng; Quản trị các bộ sưu tập trong Dspace như: tạo, chỉnh sửa, xóa bộ sưu tập, tạo cấu trúc hình cây...; Hướng dẫn biên mục tài liệu trên Dspace, chỉnh sửa và xóa các tài liệu đó; Hướng dẫn phân quyền truy cập cho người dùng; Quản trị hồ sơ tác giả; Báo cáo thống kê và các phân hệ chức năng khác.

 • QUAN TRI HE THONG _ KOHA 18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn các chức năng cần cấu hình trong phân hệ Quản trị của phần mềm Koha phiên bản 18.11, bao gồm: Quản lý các thư viện (chi nhánh) trong hệ thống, quản lý kiểu tài liệu, kiểu bạn đọc, quản lý tài khoản cán bộ thư viện, thiết lập các giá trị định trước, thiết lập các đơn vị tiền tệ mà thư viện sử dụng, cấu hình máy chủ Z39.50 và lịch làm việc của thư viện.

 • BAO CAO THONG KE _ KOHA18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Hướng dẫn sử dụng phân hệ báo cáo của phần mềm Koha 18.11, bao gồm: Tạo báo cáo thống kê: Tạo báo cáo mới, Tạo báo cáo theo phân hệ, Tạo báo cáo SQL, Tạo báo cáo dạng biểu đồ; Chạy các báo cáo đã có sẵn: Chạy báo cáo từ danh sách báo cáo, Chạy báo cáo có sẵn của hệ thống; Lập lịch chạy báo cáo và xuất báo cáo.

 • BO SUNG _KOHA 18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các chức năng của phân hệ Bổ sung của phần mềm Koha phiên bản 18.11, bao gồm: Quản lý các khoản ngân sách trong thư viện, quản lý quỹ và nhóm quỹ, quản lý thông tin về nhà cung cấp tài liệu, quản lý hợp đồng mua bán, giỏ đặt hàng, đơn hàng, khiếu nại đơn hàng và sử lý các đề xuất mua của bạn đọc.

 • LUU THONG OFFLINE _ KOHA1811.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các phương thức lưu thông tài liệu khi Koha bị mất kết nối tới máy chủ, bao gồm: Lưu thông bằng công cụ add-on trên Firefox: Cài đặt Add-on Firefox cho ứng dụng lưu thông offline, Lưu thông offline bằng công cụ Add-on Firefox của Koha, Tải giao dịch lưu thông offline được lưu trữ trên add–ons firefox lên máy chủ; lưu thông offline bằng công cụ cái đặt trên máy tính: Cài đặt, tạo Database cho công cụ lưu thông offline, lấy file database về máy tính, lưu thông offline bằng công cụ cài đặt trên máy tính, ghi mượn tài liệu cho bạn đọc, ghi trả tài liệu cho bạn đọc, thanh toán tiền phạt cho bạn đọc, tải giao dịch lưu thông offline lên máy chủ Koha; Lưu thông...

 • OPAC KOHA 18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn các chức năng có thể thực hiện được trên giao diện OPAC của phần mềm Koha phiên bản 18.11, bao gồm: tìm kiếm cơ bản, tìm kiếm nâng cao, đặt mượn, tạo giá sách ảo, bình luận trên tài liệu, bình chọn tài liệu, đề xuất tài liệu mới, đề xuất xác nhận ra trường, kiểm tra thông tin tài khoản và thay đổi mật khẩu.

 • BAN DOC _ KOHA18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các chức năng trong phân hệ Bạn đọc của phần mềm Koha phiên bản 18.11, bao gồm: tìm kiếm, tạo, chỉnh sửa, sao chép, xóa tài khoản bạn đọc, cập nhật ảnh thẻ cho bạn đọc, xuất thông tin của bạn đọc. Bên cạnh các thao tác đơn lẻ, tài liệu cũng hướng dẫn các thao tác theo lô như: nhập, chỉnh sửa, xóa bạn đọc theo lô...

 • BIEN MUC _ KOHA18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn các chức năng liên quan đến phân hệ Biên mục của phần mềm Koha phiên bản 18.11, bao gồm: tìm kiếm, tạo, chỉnh sửa, sao chép và xóa biểu ghi thư mục; tạo, chỉnh sửa, sao chép, xóa biểu ghi tài liệu; quản lý biểu ghi nhất quán; xuất nhập, xử lý dữ liệu biểu ghi theo lô; quản lý khung mẫu biên mục. Bên cạnh cách thao tác đơn lẻ, tài liệu cũng hướng dẫn các thao tác xử lý dữ liệu theo lô, giúp bạn đọc xử lý dữ liệu nhanh hơn, như: nhập bạn đọc theo lô, nhập ảnh thẻ bạn đọc theo lô...

 • LUU THONG _ KOHA18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn sử dụng các chức năng trong phân hệ Lưu thông của phần mềm Koha phiên bản 18.11, bao gồm: Quy trình ghi mượn, các trường hợp đặc biệt xảy ra trong quá trình ghi mượn, thêm ghi chú cho tài liệu trong quá trình ghi mượn; quản lý đặt mượn của bạn đọc; gia hạn, ghi trả tài liệu và cách thức xử lý khi bạn đọc đánh mất tài liệu; luân chuyển tài liệu giữa các chi nhánh trong hệ thống.

 • AN PHAM DINH KY _ KOHA18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Giới thiệu và hướng dẫn cách sử dụng các chức năng của phần mềm Koha phiên bản 18.11, bao gồm: Tìm kiếm, tạo, chỉnh sửa, sao chép, xóa biểu ghi ấn phẩm định kỳ; cách thức nhận ấn phẩm định kỳ khi có các số/kỳ mới về thư viện; gia hạn, khiều nại và đóng ấn phẩm định kỳ. Tài liệu cũng hướng dẫn cách sử dụng chức năng Routing List (định tuyến ấn phẩm) để phục vụ bạn đọc nội bộ.

 • CSDL KHOA HOC_KOHA 18.11.pdf.jpg
 • Dataset


 • Authors: Công ty D&L (2019)

 • Hướng đẫn sử dụng phân hệ quản trị cơ sở dữ liệu khóa học trong phần mềm Koha 18.11, bao gồm: Tạo CSDL Khóa học, Chỉnh sửa CSDL khóa học, Xóa CSDL khóa học; quản lý tài liệu trong CSDL khóa học: Thêm tài liệu vào cơ sở dữ liệu khóa học: Thêm một và thêm lô tài liệu vào cơ sở khóa học, Chỉnh sửa các thiết lập cho tài liệu trong CSDL khóa học, Loại bỏ tài liệu khỏi CSDL khóa học; Xuất/in danh sách các khóa học của thư viện, Xuất/in danh sách các tài liệu của một khóa học.