Nguyễn Huy Chương
Qualification:Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization:Thông tin thư viện
- Từ tháng 6/1996 – 8/1996 Giảng viên Bộ môn Thông tin – Thư viện (Bộ môn trực thuộc), Trường ĐHKHXH&NV Giảng viên - Từ tháng 8/1996 – 2/1997 Phó Chủ nhiệm Bộ môn Thông tin – Thư viện (Bộ môn trực thuộc), Trường ĐHKHXH&NV Giảng viên - Từ tháng 2/1997 – 1/2014 Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHNKiêm nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện – Thư mục, Khoa Thông tin – Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV Giảng viên - Từ tháng 1/2014 – nay Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện – Thư mục, Khoa Thông tin – Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV Giảng viên

Content Distribution

ABSTRACTS VIEWS

335

VIEWS & DOWNLOAD

6

Top Country : United States

Showing results 1 to 1 of 1
 Nguyễn Huy Chương
author picture
Qualification: Tiến sĩ
Fields/Area of Specialization: Thông tin thư viện
- Từ tháng 6/1996 – 8/1996 Giảng viên Bộ môn Thông tin – Thư viện (Bộ môn trực thuộc), Trường ĐHKHXH&NV Giảng viên - Từ tháng 8/1996 – 2/1997 Phó Chủ nhiệm Bộ môn Thông tin – Thư viện (Bộ môn trực thuộc), Trường ĐHKHXH&NV Giảng viên - Từ tháng 2/1997 – 1/2014 Giám đốc Trung tâm Thông tin – Thư viện, ĐHQGHNKiêm nhiệm Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện – Thư mục, Khoa Thông tin – Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV Giảng viên - Từ tháng 1/2014 – nay Chủ nhiệm Bộ môn Thư viện – Thư mục, Khoa Thông tin – Thư viện, Trường ĐHKHXH&NV Giảng viên
Showing results 1 to 1 of 1