Hệ thống quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha, cơ hội lý tưởng cho các thư viện Việt Nam
Hệ thống quản trị thư viện tích hợp mã nguồn mở Koha, cơ hội lý tưởng cho các thư viện Việt Nam